ورود / ثبت نام خرید اشتراک

یک ماهه (۳۰ روز)

دانلود روزانه ۵ طرح

۹۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۱۵ طرح

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه ماهه (۹۰ روز)

دانلود روزانه ۵ طرح

۳۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۱۵ طرح

۵۰۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۸۰۰,۰۰۰ تومان

شش ماهه (۱۸۰ روز)

دانلود روزانه ۵ طرح

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۱۵ طرح

۹۰۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

لطفا قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

طرح های ویژه شامل اشتراک نمی شوند و می بایست هزینه آن پرداخت شود.

هر شب ساعت 24، روز جدید شما آغاز و می توانید دانلود نمایید.