ورود / ثبت نام خرید اشتراک

یک ماهه (۳۰ روز)

دانلود روزانه ۱۰ طرح

۶۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۲۰ طرح

۹۵,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه ماهه (۹۰ روز)

دانلود روزانه ۱۰ طرح

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۲۰ طرح

۱۹۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شش ماهه (۱۸۰ روز)

دانلود روزانه ۱۰ طرح

۱۹۰,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۲۰ طرح

۲۹۵,۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۳۰ طرح

۳۱۰,۰۰۰ تومان

لطفا قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

طرح های ویژه شامل اشتراک نمی شوند و می بایست هزینه آن پرداخت شود.

هر شب ساعت 24، روز جدید شما آغاز و می توانید دانلود نمایید.